Wednesday, 20/01/2021 - 22:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

THÔNG BÁO

V/v phân công CB-GV-NV hỗ trợ tổng vệ sinh trường, lớp

để Phòng, chống Covid-19 sau khi học sinh trở lại trường

 

THÔNG BÁO

V/v phân công CB-GV-NV hỗ trợ tổng vệ sinh trường, lớp

để Phòng, chống Covid-19 sau khi học sinh trở lại trường

----

Thực hiện công văn số 180/MT-VP của Cục Quản lý môi trường y tế ngày 12/02/2020 về việc phòng, chống dịch nCoV(covid-19) trong trường học;   

             Thực hiện công văn số 146/UNBD-KGXV của UNBD Tỉnh An Giang ngày 15/02/2020 về việc thông báo cho học sinh iếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020;   

Thực hiện theo sự chỉ đạo của phòng GDĐT Tân Châu về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV (Covid-19) gây ra;

Nay bộ phận ngoài giờ Trường THCS Long Thạnh thông báo đến CB-GV-NV hỗ trợ công tác vệ sinh trường lớp, cụ thể như sau:

I-Phân công :

TT

Phòng

Nội dung

Người thực hiện

 

1

 

6A1-7A1

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

GVCN của 2 lớp

 

2

 

6A2-7A2

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

3

 

6A3-7A3

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

4

 

6A4-7A4

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

5

 

6A5-7A5

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

6

 

6A6-7A6

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

7

 

6A7-7A7

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

8

 

6A8 -7A8

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

 

6A9 -7A9

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

 

6A10 -7A10

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

9

8A1-9A1

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

10

8A2-9A2

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

11

8A3-9A3

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

12

8A4-9A4

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

13

8A5-9A5

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

14

8A6-9A6

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

15

8A7-9A7

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

 

8A8-9A8

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

 

8A9-9A9

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính: GVCN của 2 lớp

 

8A10-9A10

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:GVCN của 2 lớp

16

Các phòng

Nhạc, Họa (Cơ sở 2)

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:  Tổ BM: Nhạc, Họa, MT

 

Phòng

phụ đạo (Cơ cở 2)

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tuấn, Bảo, Nhiên (NV BV1, 2)

 

Phòng

Công nghệ PV, CN

 (Cơ cở 2)

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Lý - CNNN

17

BM Lý

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Lý - CNNN

18

BM Hóa

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Hóa – Địa

19

BM Sinh

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Sinh-CNNN

20

BM Ngoại ngữ

 

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Tiếng Anh

22

Tin học 1

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Tin học

23

 Tin học 2

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Tin học

25

Thiết bị

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: TD-nhạc, họa

26

Đoàn- Đội

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

GV.TPT+ BT Đoàn

 

27

 

Truyền Thống

Kho học liệu+TVHĐ

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Toán

28

Thư viện

Vệ sinh trong lớp học, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng, hành lang, lan can,..

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Ngữ văn

29

 

Y tế

Vệ sinh trong Phòng, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, cầu thang, tay vin, lan can, dụng cụ

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Liêm BCYT+ Sử-GDCD

30

 

Giáo viên

Vệ sinh trong Phòng, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, cầu thang, tay vin, lan can, dụng cụ

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ BM: Sử - GDCD

31

Văn Phòng

Vệ sinh trong Phòng, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, cầu thang, tay vin, lan can, dụng cụ

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Tổ CM: Hành chính

32

Phòng HT, PHT

Vệ sinh trong Phòng, cửa sổ, bàn ghế, trước và sau phòng học, hành lang, cầu thang, tay vin, lan can, dụng cụ

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

Ban Giám Hiệu

33

Nhà Vệ sinh (GV+HS)

Các cầu thang ở  các dãy phòng

- Nền, các dụng cụ trong phòng,...

- Phía trên và phía dưới các cầu thang.

( Sử dụng dung dịch  khử khuẩn)

Trách nhiệm chính:

NVBV 2 cơ sở 1, 2

34

Khuôn viên trường

- Từ sân khấu trường 2 CS 1, 2 đến sân chơi học sinh.

-  Trước hành lang lộ giới CS1

- NVBV  CS1, CS2

- NVBV  CS1, CS2

 

*Lưu ý:

- GVCN có bộ môn liên quan đến phòng bộ môn ngoài hỗ trợ ở lớp chủ nhiệm, còn phải hỗ trợ thêm trong tổ  tổng vệ sinh phòng bộ môn của tổ.

- Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh cho phù hợp (nếu cần thiết).

 

II-Thời gian thực hiện:

  1. Ngày 02/3/2020 (thứ hai), lúc 8 giờ: Nhân viên bảo vệ 2 cơ sở thực hiện vệ sinh bình thường theo nội dung phân công trên (theo STT 34).
  2. Ngày 04/03/2020 (thứ tư)
  • Từ 8 giờ đến 9 giờ các tổ chuyên môn được phân công thực hiện.
  1. Từ 9 giờ 00’ đến 10 giờ: GVCN về lớp thực hiện theo phân công
  2. Hình thức vệ sinh:
  • Nhân viên bảo vệ thực hiện vệ sinh như hằng ngày có học sinh đi học (vệ sinh nhà vệ sinh theo hợp đồng; vệ sinh sân trường, chăm sóc cây xanh theo hợp đồng, hành lang lang lộ giới, đốt lá rụng trong và trước sân trường) tại 2 cơ sở.
  • Các tổ chuyên môn: quét dọn lau chùi như lần thực hiện phân công trước. Sau đó bàn giao để được nhận viên phun xịt đến kiểm tra và phun khử khuẩn cho các phòng ban trước ngày học sinh đến trường
  • Văn phòng, phòng BGH: Lau chùi song cửa, nền bàn ghế sắp xếp lại cho ngăn nắp, trang trí sạch đẹp, bố trí lại cây xanh, bình hoa nơi làm việc. Sau đó, bàn giao để được nhân viên phun xịt đến kiểm tra và phun khử khuẩn.
  1. Đ/C Nguyễn Thành Giang: giáo viên Công nghệ trường xem và lắp đạt thêm các cuồn giấy lớn, khây để xà phòng tại các bồn rửa tay của học sinh nơi 2 cơ sở (CS1, CS2).
  2. Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Ngân, GVTPT Đội TNTPHCM trường: đặt thêm 3 tấm Phom hướng dẫn thực hiện 6 bước rửa tay. Niêm yết tại 3 bồ rửa tay tại 2 cơ sở (CS1, CS2).

 

Trên đây, là thông báo của trường THCS Long Thanh về tổng vệ sinh trường lớp để phòng, chống dịch nCoV(covid-19) trong trường học sau khi học sinh trở lại trường.

Tác giả: ĐỖ HOÀNG SƠN
Nguồn: BAN BIÊN TẬP
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 19
Tháng 01 : 335
Năm 2021 : 335