Saturday, 24/07/2021 - 07:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GĐ 2021-2030

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chƣơng trình hành động
Vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 Đối với các cấp học do
Phòng Giáo dục và Đào tạo tân Châu quản lý.
 

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chƣơng trình hành động
Vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 Đối với các cấp học do
Phòng Giáo dục và Đào tạo tân Châu quản lý.
1. Tăng cƣờng sự chỉ đạo, hƣớng dẫn, phối hợp các ban ngành, đoàn
thể, địa phƣơng đối với việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chƣơng trình
a. Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GDĐT Xây dựng kế hoạch cụ
thể để thực hiện các mục tiêu về trẻ em và các Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ ban hành chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em giai đoạn 2021-2025 và
đến năm 2030 phù hợp với điều kiện thực tế của ngành giáo dục và Đào tạo.
b. Bảo đảm việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch
phát triển giáo dục 5 năm, hàng năm của ngành.
c. Hiệu trưởng các trường học chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực
hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em và giải
quyết các vấn đề về trẻ em thuộc lĩnh vực, phạm vi đơn vị quản lý.
2. Hoàn thiện pháp luật, chính sách bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
và giải quyết các vấn đề về trẻ em
a. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ
em đến 8 tuổi, đặc biệt giai đoạn 36 tháng tuổi; các chính sách trợ giúp nhóm trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo,
cận nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thảm họa.
b. Thực hiện, đề xuất chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại
trẻ em, tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.
3. Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự
lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tƣ pháp và các dịch
vụ an sinh xã hội; ƣu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em
a. Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương xây dựng và phát
triển các mạng lưới, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có sự
lồng ghép, phối hợp thực hiện các gói dịch vụ tiếp cận trẻ em, cha mẹ và người
chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng.
b. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ
năng, nghiệp vụ công tác xã hội trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
ngành giáo dục.
c. Duy trì, phát triển mô hình Công tác xã hội học đường lồng ghép với
nhiệm vụ tư vấn học đường ở các trường học, các nhóm tư thục.
4. Tăng cƣờng truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện
quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ
em và giải quyết các vấn đề về trẻ em
a. Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương nhân rộng các sản
phẩm và các hình thức truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trên các phương
3
tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và truyền thông trực tiếp đến gia
đình, cơ sở giáo dục và cộng đồng.
b. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ
năng thực hiện quyền trẻ em: Chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi
trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo vệ
trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ trẻ em trong
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thúc
đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.
5. Bảo đảm nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ
tiêu về trẻ em; ƣu tiên bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em
a. Tăng cường phối hợp liên ngành; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chú trọng
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, giới thiệu dịch
vụ thực hiện quyền trẻ em tại địa phương.
b. Phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương phát triển mạng lưới
cộng tác viên trẻ em, nâng cao năng lực người được giao làm công tác bảo vệ trẻ
em ở các cơ sở giáo dục, đề xuất chính sách hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ
em ở trường học và vận động nguồn lực để phát triển mạng lưới cộng tác viên
bảo vệ trẻ em tại cơ sở, cộng đồng dân cư.
.....

Tác giả: ĐỖ HOÀNG SƠN
Nguồn: TRÍCH DẪN VĂN BẢN
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 508
Năm 2021 : 3.131